Podklady pro vypracování odhadu

 

Nutné:
 • výpis z katastru nemovitostí
 • kopie katastrální mapy
 • nabývací doklady – kupní či darovací smlouvy event. dědické řízení, dražební protokol, atd.
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pouze pokud mění katastrální mapu)
 • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod. (pokud existují)
Pokud tyto podklady nemáte k dispozici, mohu je po dohodě na příslušných úřadech zajistit.
 
 
Další podklady - pokud jsou k dispozici, zpravidla umožní zpracovat odhad rychleji a usnadní komunikaci:
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením právní moci
 • stavební povolení s vyznačením právní moci
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci
 • radonový průzkum místa stavby
 • projektová dokumentace – původní, přístavby, nástavby, rekonstrukce
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • případné další podklady vztahující se k oceňované nemovitosti